Tài liệu Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

08:10' SA - Thứ năm, 12/01/2012

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Thời gian : 13h30 ngày 20 tháng 11 năm 2011

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

3. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

4b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

5. Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

6. Thể lệ biểu quyết

7. Thẻ biểu quyết

8. Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

9. Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I

10. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I

11. Tờ trình phê duyệt kế hoạch 2 tháng cuối năm 2011

12. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - 2013

13. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư 2011 -2013

14. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

16. Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

18. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

19. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

20. Sơ yếu lý lịch (Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I)

21. Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn